QRCode

底架

base frame

base frame 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電力工程
base frame 底座
學術名詞
機械工程
base frame 底架
學術名詞
電機工程
base frame 底座
學術名詞
電子工程
base frame 基架
底架 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
底架 foundation frame
學術名詞
機械工程
底架 base frame
學術名詞
機械工程
底架 chassis frame
學術名詞
機械工程
底架 foundation frame

引用網址: