QRCode

作業距離

working distance

中國大陸譯名: 作业距离
working distance 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電力學名詞-兩岸電力學名詞
working distance 作業距離
學術名詞
機械工程
working distance 工作距離
學術名詞
電機工程
working distance 作業距離
作業距離 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
生產自動化
作業距離 working distance (operating distance)
學術名詞
電力學名詞-兩岸電力學名詞
作業距離 working distance
學術名詞
電機工程
作業距離 working distance

引用網址: