QRCode

U型螺絲

U-bolt

中國大陸譯名: U型螺丝
U-bolt 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
造船工程名詞
U-bolt U形螺栓
學術名詞
工程圖學
u-bolt U形螺栓
學術名詞
海事
U-bolt U型螺栓
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
U-bolt U 形螺栓
學術名詞
電力學名詞-兩岸電力學名詞
U-bolt U型螺絲
學術名詞
電機工程名詞
U-bolt U 型螺絲
學術名詞
機械工程名詞
U-bolt U 形螺栓
學術名詞
電子工程名詞
U-bolt U 形螺栓
U型螺絲 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電力學名詞-兩岸電力學名詞
U型螺絲 U-bolt

引用網址: