QRCode

細胞(細胞質)流動

transcellular streaming

transcellular streaming 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
transcellular streaming 細胞(細胞質)流動
細胞(細胞質)流動 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
細胞(細胞質)流動 transcellular streaming

引用網址: