QRCode

(海洋)尖釘雜波

spike clutter

spike clutter 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
通訊工程
spike clutter (海洋)尖釘雜波
(海洋)尖釘雜波 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
通訊工程
(海洋)尖釘雜波 spike clutter

引用網址: