QRCode

探測杖

wiggle stick

wiggle stick 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地質學名詞
wiggle stick 探測杖
學術名詞
海洋地質學
wiggle stick 探礦杖,探水樹叉
探測杖 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
地質學名詞
探測杖 dowsing rod
學術名詞
地質學名詞
探測杖 divining rod
學術名詞
地質學名詞
探測杖 wiggle stick
學術名詞
地球科學名詞-地質
探測杖 divining rod
學術名詞
地球科學名詞-地質
探測杖 dowsing rod
學術名詞
地球科學名詞-水文
探測杖 dipping rod
學術名詞
地球科學名詞-水文
探測杖 divining rod
學術名詞
地球科學名詞-水文
探測杖 dowsing rod
學術名詞
海洋地質學
探測杖 divining rod

引用網址: