QRCode

雙軸延伸;雙軸拉伸

biaxial stretching

biaxial stretching 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
biaxial stretching 雙軸延伸;雙軸拉伸
學術名詞
新聞傳播學名詞
biaxial stretching 雙軸延展
學術名詞
機械工程
biaxial stretching 雙軸拉伸
學術名詞
電機工程
biaxial stretching 雙向拉抻
雙軸延伸;雙軸拉伸 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
雙軸延伸;雙軸拉伸 biaxial stretching

引用網址: