QRCode

2,4,6-三硝苯基甲基醚;2,4,6-三硝大茴香醚

2,4,6-trinitroanisole

化學式: (NO2)3C6H2OCH3
2,4,6-trinitroanisole 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-有機化合物
2,4,6-trinitroanisole 2,4,6-三硝苯基甲基醚;2,4,6-三硝大茴香醚
2,4,6-三硝苯基甲基醚;2,4,6-三硝大茴香醚 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-有機化合物
2,4,6-三硝苯基甲基醚;2,4,6-三硝大茴香醚 2,4,6-trinitroanisole

引用網址: