QRCode

外網

outer net

outer net 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海事
outer net 外網
外網 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海事
外網 outer net
學術名詞
電子工程
外網 extranet

引用網址: