QRCode

依時變動共變數

Time-varying covariate

Time-varying covariate 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
經濟學
Time-varying covariate 依時變動共變數
依時變動共變數 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
經濟學
依時變動共變數 Time-varying covariate

引用網址: