QRCode

氣象諺語

weather lore

weather lore 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
氣象學名詞
weather lore 氣象諺語
氣象諺語 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
氣象學名詞
氣象諺語 weather lore
學術名詞
氣象學名詞
氣象諺語 weather proverbs
學術名詞
海事
氣象諺語 meteorological proverb; weather lore; weather proverbs
學術名詞
氣象學名詞
氣象諺語 meteorological proverb
學術名詞
航空太空名詞
氣象諺語 meteorological proverb
學術名詞
兩岸對照名詞-大氣科學
氣象諺語 meteorological proverb
學術名詞
機械工程
氣象諺語 meteorological proverb

引用網址: