QRCode

熱高壓

thermal high

thermal high 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
氣象學名詞
thermal high 熱高壓
學術名詞
海事
thermal high 熱高壓
學術名詞
航空太空名詞
thermal high 熱高壓
學術名詞
地球科學名詞
thermal high 熱高壓
學術名詞
機械工程
thermal high 熱高壓
熱高壓 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
氣象學名詞
熱高壓 thermal high
學術名詞
海事
熱高壓 thermal high
學術名詞
航空太空名詞
熱高壓 thermal high
學術名詞
地球科學名詞
熱高壓 thermal high
學術名詞
機械工程
熱高壓 thermal high

引用網址: