QRCode

同心圓

concentric circles

concentric circles 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海事
concentric circles 同心圓
學術名詞
工程圖學
concentric circles 同心圓
學術名詞
海洋地質學
concentric circles 同心圓
學術名詞
數學名詞
concentric circles 同心圓
學術名詞
電力工程
concentric circles 同心圓
學術名詞
數學名詞-兩岸數學名詞
concentric circles 同心圓
學術名詞
造船工程名詞
concentric circles 同心圓
學術名詞
電機工程
concentric circles 同心圓
學術名詞
機械工程
concentric circles 同心圓
同心圓 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海事
同心圓 concentric circles
學術名詞
工程圖學
同心圓 concentric circles
學術名詞
海洋地質學
同心圓 concentric circles
學術名詞
數學名詞
同心圓 concentric circles
學術名詞
電力工程
同心圓 concentric circles
學術名詞
數學名詞-兩岸數學名詞
同心圓 concentric circles
學術名詞
造船工程名詞
同心圓 concentric circles
學術名詞
電機工程
同心圓 concentric circle
學術名詞
電機工程
同心圓 concentric circles
學術名詞
機械工程
同心圓 concentric circle
學術名詞
機械工程
同心圓 concentric circles
學術名詞
電子工程
同心圓 concentric circle

引用網址: