QRCode

外側管制界限

outer control limits

outer control limits 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
outer control limits 外側管制界限
外側管制界限 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
外側管制界限 outer control limits

引用網址: