QRCode

水面作戰之電子戰

electronic warfare of surface warfare

electronic warfare of surface warfare 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
electronic warfare of surface warfare 水面作戰之電子戰
水面作戰之電子戰 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
水面作戰之電子戰 electronic warfare of surface warfare

引用網址: