QRCode

8字縛纏

racking turns

racking turns 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海事
racking turns 8字縛纏
8字縛纏 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海事
8字縛纏 racking turns

引用網址: