QRCode

以溢卸貨物抵充短少貨物

appropriation

appropriation 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
會計學
appropriation 指撥,經費,核定經費
學術名詞
海事
appropriation 以溢卸貨物抵充短少貨物
學術名詞
管理學名詞
Appropriation 運用
學術名詞
視覺藝術名詞
appropriation 挪用
學術名詞
行政學名詞
appropriation 歲出
以溢卸貨物抵充短少貨物 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海事
以溢卸貨物抵充短少貨物 appropriation

引用網址: