QRCode

膨出殼板

bulging shell

bulging shell 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海事
bulging shell 膨出殼板
學術名詞
造船工程名詞
bulging shell 膨出殼板
學術名詞
機械工程
bulging shell 凸出殼板;膨出殼板
膨出殼板 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海事
膨出殼板 bulging shell
學術名詞
造船工程名詞
膨出殼板 bulging shell

引用網址: