QRCode

4-胺-3-硝大茴香醚;4-胺-3-硝苯基甲基醚

4-amino-3-nitroanisole

化學式: CH3OC6H3(NH2)NO2
4-amino-3-nitroanisole 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-有機化合物
4-amino-3-nitroanisole 4-胺-3-硝大茴香醚;4-胺-3-硝苯基甲基醚
4-胺-3-硝大茴香醚;4-胺-3-硝苯基甲基醚 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-有機化合物
4-胺-3-硝大茴香醚;4-胺-3-硝苯基甲基醚 4-amino-3-nitroanisole

引用網址: