QRCode

肺魚亞綱

Dipnoi

Dipnoi 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地質學名詞
Dipnoi 肺魚亞綱
學術名詞
魚類
Dipnoi 肺魚亞綱
學術名詞
動物學名詞
DIPNOI 肺魚目
學術名詞
地球科學名詞-地質
Dipnoi 肺魚亞綱
學術名詞
海洋地質學
Dipnoi 肺魚目〔D1-Q〕
肺魚亞綱 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
地質學名詞
肺魚亞綱 Dipnoi
學術名詞
魚類
肺魚亞綱 Dipnoi
學術名詞
地球科學名詞-地質
肺魚亞綱 Dipnoi

引用網址: