QRCode

風管

blowing pipe

blowing pipe 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
紡織科技
blowing pipe 風管
風管 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
紡織科技
風管 blowing pipe
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
風管 wind pipe
學術名詞
機械工程
風管 wind pipe

引用網址: