QRCode

話務自動分配器

automatic traffic distributor

automatic traffic distributor 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
通訊工程
automatic traffic distributor 話務自動分配器
學術名詞
電子計算機名詞
automatic traffic distributor 話務自動分配器;流量自動分配器
學術名詞
機械工程
automatic traffic distributor 自動行車分配器
話務自動分配器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
通訊工程
話務自動分配器 automatic traffic distributor

引用網址: