QRCode

自生;單性生殖

autogeny

autogeny 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
獸醫學
autogeny 自生,單性生殖
學術名詞
礦物學名詞
autogeny 自生
學術名詞
畜牧學
autogeny 自生;單性生殖
學術名詞
食品科技
autogeny 自生,單性生殖
學術名詞
生態學名詞-兩岸生態學名詞
autogeny 自然發生
學術名詞
生態學名詞
autogeny 自然發生
學術名詞
兩岸對照名詞-動物
autogeny 自生;單性生殖;自然發生
學術名詞
生命科學名詞
autogeny 自然發生
自生;單性生殖 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
畜牧學
自生;單性生殖 autogeny

引用網址: