QRCode

集中趨勢測量數

Measures of central tendency

Measures of central tendency 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
經濟學
Measures of central tendency 集中趨勢測量數
學術名詞
新聞傳播學名詞
measures of central tendency 集中趨勢量數
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
measures of central tendency 中心趨向測量
集中趨勢測量數 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
經濟學
集中趨勢測量數 Measures of central tendency

引用網址: