QRCode

鹼式亞硝酸銅(II)

cupric hydroxynitrite

化學式: *Cu(NO2)2 ·Cu(OH)2
cupric hydroxynitrite 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-無機化合物
cupric hydroxynitrite 鹼式亞硝酸銅(II)
鹼式亞硝酸銅(II) 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-無機化合物
鹼式亞硝酸銅(II) basic copper(II) nitrite
學術名詞
化學名詞-無機化合物
鹼式亞硝酸銅(II) cupric hydroxynitrite

引用網址: