QRCode

砷化鎵場效電晶體前級放大器

GaAs FET preamplifier

GaAs FET preamplifier 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
通訊工程
GaAs FET preamplifier 砷化鎵場效電晶體前級放大器
砷化鎵場效電晶體前級放大器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
通訊工程
砷化鎵場效電晶體前級放大器 GaAs FET preamplifier

引用網址: