QRCode

適應帶;適應界

adaptive zone

adaptive zone 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
adaptive zone 適應帶;適應界
學術名詞
土木工程名詞
adaptive zone 調適區
適應帶;適應界 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
適應帶;適應界 adaptive zone

引用網址: