QRCode

葇荑花

catkin

catkin 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
林學
Catkin 葇荑花序
學術名詞
地質學名詞
catkin 葇荑花
學術名詞
生物學名詞-植物
catkin 柔荑花序
學術名詞
生態學名詞
catkin 柔荑花序
學術名詞
地球科學名詞-地質
catkin 葇荑花
學術名詞
海洋地質學
catkin 葇荑花
學術名詞
生態學名詞-兩岸生態學名詞
catkin 柔荑花序
學術名詞
生物學名詞-植物-兩岸植物學名詞
catkin 柔荑花序
葇荑花 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
地質學名詞
葇荑花 catkin
學術名詞
生物學名詞-植物
葇荑花 julus;ament;catkin
學術名詞
地球科學名詞-地質
葇荑花 catkin
學術名詞
海洋地質學
葇荑花 catkin

引用網址: