QRCode

鵝掌菜(中藥誌);麵其菜(中藥誌)

Ecklonia Kurome Okam

Ecklonia Kurome Okam 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
Ecklonia Kurome Okam 鵝掌菜(中藥誌);麵其菜(中藥誌)
鵝掌菜(中藥誌);麵其菜(中藥誌) 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
鵝掌菜(中藥誌);麵其菜(中藥誌) Ecklonia Kurome Okam

引用網址: