QRCode

鹿角藻糖

fucose

fucose 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-有機化合物
fucose 海藻糖
學術名詞
生物學名詞-植物
fucose 鹿角藻糖
學術名詞
動物學名詞
fucose 海藻糖
學術名詞
畜牧學
fucose 海藻糖
學術名詞
海事
fucose 海藻醣;岩藻醣
學術名詞
食品科技
fucose 海藻糖
鹿角藻糖 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
鹿角藻糖 fucose

引用網址: