QRCode

犛牛

yak

yak 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
動物學名詞
yak 犛牛
學術名詞
食品科技
yak 犛牛
學術名詞
獸醫學
yak 犛牛,犛牛
學術名詞
兩岸對照名詞-畜牧
yak 犛牛
學術名詞
兩岸對照名詞-農業
yak 犛牛
犛牛 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
動物學名詞
犛牛 yak
學術名詞
食品科技
犛牛 yak
學術名詞
動物學名詞
犛牛 Bos mutus
學術名詞
兩岸對照名詞-畜牧
犛牛 yak
學術名詞
兩岸對照名詞-畜牧
犛牛 Bos grunniens
學術名詞
兩岸對照名詞-農業
犛牛 yak
學術名詞
畜牧學
犛牛 Poephagus grunniens
學術名詞
畜牧學
犛牛 Bos grunniens
學術名詞
畜牧學
犛牛 (domestic)yak

引用網址: