QRCode

加州大學同位素分離器

calutron

calutron 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
Calutron 加州大學分離器
學術名詞
核能名詞
calutron 加州大學同位素分離器
學術名詞
電機工程
calutron 加州大學同位素分離器
加州大學同位素分離器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
核能名詞
加州大學同位素分離器 calutron
學術名詞
電機工程
加州大學同位素分離器 calutron

引用網址: