QRCode

酒石酸鉀納,羅雪鹽

potassium sodium tartrate, sodium potassium tartrate Rochelle salt

potassium sodium tartrate, sodium potassium tartrate Rochelle salt 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
食品科技
potassium sodium tartrate, sodium potassium tartrate Rochelle salt 酒石酸鉀納,羅雪鹽
酒石酸鉀納,羅雪鹽 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
食品科技
酒石酸鉀納,羅雪鹽 potassium sodium tartrate, sodium potassium tartrate Rochelle salt

引用網址: