QRCode

D 類放大器

class D amplifier

class D amplifier 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
class D amplifier D 類放大器
學術名詞
電子工程
class D amplifier 丁類放大器
學術名詞
電機工程
class D amplifier D 類放大器
D 類放大器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: