QRCode

大島

Ooshima

語言: 日文
Ooshima 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
外國學者人名譯名-常見姓氏日韓語
Ooshima 大島
大島 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
外國地名譯名
大島 Big I.
學術名詞
外國地名譯名
大島 Big I.
學術名詞
外國地名譯名
大島 Buyukada (Big I.)
學術名詞
外國地名譯名
大島 Stordola (Store Dola)
學術名詞
外國地名譯名
大島 Grand I.
學術名詞
外國學者人名譯名-常見姓氏日韓語
大島 Ooshima

引用網址: