QRCode

大茴香醯基 {甲氧苯甲醯基;甲氧【草卞】醯基}

anisoyl

化學式: CH3OC6H4CO-
anisoyl 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-有機化合物之基
anisoyl 大茴香醯基 {甲氧苯甲醯基;甲氧【草卞】醯基}
大茴香醯基 {甲氧苯甲醯基;甲氧【草卞】醯基} 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: