QRCode

拆船

ship scrapping

中國大陸譯名: 拆船
ship scrapping 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸造船工程
ship scrapping 拆船
拆船 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海事
拆船 scrapping
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸造船工程
拆船 ship breaking
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸造船工程
拆船 ship scrapping

引用網址: