QRCode

義大利歌曲集

Italienisches Liederbuch

中國大陸譯名: 意大利歌曲集
作曲家: Wolf, Hugo
作曲家臺灣譯名: 沃爾夫,胡果
作曲家中國大陸譯名: 沃尔夫
臺灣分類: 聲樂曲
中國大陸分類: 声乐曲
Italienisches Liederbuch 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
音樂名詞-兩岸音樂作品名詞
Italienisches Liederbuch 義大利歌曲集
義大利歌曲集 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
音樂名詞-兩岸音樂作品名詞
義大利歌曲集 Italienisches Liederbuch

引用網址: