QRCode

鏡像異構物;對掌體;對映體

enantiomorph {enantiomer}

enantiomorph {enantiomer} 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
enantiomorph {enantiomer} 鏡像異構物;對掌體;對映體
鏡像異構物;對掌體;對映體 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
鏡像異構物;對掌體;對映體 enantiomorph {enantiomer}
學術名詞
化學名詞-化學術語
鏡像異構物;對掌體;對映體 enantiomer {enantiomorph}
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
鏡像異構物;對掌體;對映體 enantiomer

引用網址: