QRCode

裝配,安裝,調整,[傳動]裝置,[起重]設備

rigging

rigging 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
鑄造學
rigging 配置模型
學術名詞
紡織科技
rigging 對折
學術名詞
航空太空名詞
rigging 裝調;吊索
學術名詞
海事
rigging 索具;整理吊桿
學術名詞
電力工程
rigging 裝配,安裝,調整,[傳動]裝置,[起重]設備
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸造船工程
rigging 索具
學術名詞
造船工程名詞
rigging 索具
學術名詞
機械工程
rigging 裝調;吊索;索具裝置;索具
學術名詞
電機工程
rigging 安裝;調整;傳動裝置;起重設備
裝配,安裝,調整,[傳動]裝置,[起重]設備 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電力工程
裝配,安裝,調整,[傳動]裝置,[起重]設備 rigging

引用網址: