QRCode

光直接放大

direct optical amplification

direct optical amplification 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電力工程
direct optical amplification 光直接放大
學術名詞
電機工程
direct optical amplification 光直接放大
光直接放大 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電力工程
光直接放大 direct optical amplification
學術名詞
電機工程
光直接放大 direct optical amplification

引用網址: