QRCode

截波信號

chopping signal

chopping signal 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電力工程
chopping signal 截波信號
截波信號 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電力工程
截波信號 chopping signal

引用網址: