QRCode

酒石酸鉀鈉,羅雪鹽

sodium potassium tartrate, potassium sodium tartrate, Rochelle salt

sodium potassium tartrate, potassium sodium tartrate, Rochelle salt 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
食品科技
sodium potassium tartrate, potassium sodium tartrate, Rochelle salt 酒石酸鉀鈉,羅雪鹽
酒石酸鉀鈉,羅雪鹽 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
食品科技
酒石酸鉀鈉,羅雪鹽 sodium potassium tartrate, potassium sodium tartrate, Rochelle salt

引用網址: