QRCode

等面積轉換

equal-area transformation

equal-area transformation 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
氣象學名詞
equal-area transformation 等面積轉換
學術名詞
兩岸對照名詞-數學
equal-area transformation 等面積轉換
學術名詞
地球科學名詞-大氣
equal-area transformation 等面積轉換
等面積轉換 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
氣象學名詞
等面積轉換 equal-area transformation
學術名詞
兩岸對照名詞-數學
等面積轉換 equal-area transformation
學術名詞
地球科學名詞-大氣
等面積轉換 equal-area transformation

引用網址: