QRCode

化學藥品

chemicals

chemicals 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
chemicals 化學物質
學術名詞
電力工程
chemicals 化學[制]品,化學藥品
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
chemicals 化學藥品
學術名詞
海洋科學名詞
chemicals 化學藥品
學術名詞
兩岸對照名詞-化學化工
chemicals 化學物質;化學品
學術名詞
電機工程
chemicals 化學品;化學藥品
化學藥品 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
食品科技
化學藥品 chemical
學術名詞
海事
化學藥品 chemical
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
化學藥品 chemicals
學術名詞
海洋科學名詞
化學藥品 chemicals

引用網址: