QRCode

磁性增幅器;磁性放大器

magamp {magnetic amplifier}

magamp {magnetic amplifier} 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
造船工程名詞
magamp {magnetic amplifier} 磁性增幅器;磁性放大器
磁性增幅器;磁性放大器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
造船工程名詞
磁性增幅器;磁性放大器 magamp {magnetic amplifier}
學術名詞
機械工程
磁性增幅器;磁性放大器 magnetic amplifier

引用網址: