QRCode

葛雷果聖歌

cantus gregorianus {Lat.}

語言: 拉
cantus gregorianus {Lat.} 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
音樂名詞
cantus gregorianus {Lat.} 葛雷果聖歌
葛雷果聖歌 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
音樂名詞-兩岸音樂名詞
葛雷果聖歌 Gregorianchant
學術名詞
音樂名詞
葛雷果聖歌 gregorian chant
學術名詞
音樂名詞
葛雷果聖歌 cantus gregorianus {Lat.}
學術名詞
音樂名詞
葛雷果聖歌 chant grégorien {Fr.}

引用網址: