QRCode

容許量,容差,津貼

allowance

allowance 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
舞蹈名詞
ALLOWANCE 估量;容許量
學術名詞
林學
Allowance 許可差數(製材及造材之增減,差數)
學術名詞
工程圖學
allowance 裕度
學術名詞
工業工程名詞
allowance 寬放;容差
學術名詞
鑄造學
allowance 裕度
學術名詞
礦冶工程名詞
allowance 津貼 ; 容許差
學術名詞
航空太空名詞
allowance 容差;裕度
學術名詞
食品科技
allowance 容許量,容差,津貼
學術名詞
會計學
allowance 津貼,折讓,借抵
學術名詞
材料科學名詞-金屬材料
allowance 裕度
學術名詞
海事
allowance 餘裕度;配賦量
學術名詞
電子計算機名詞
allowance 容差
學術名詞
心理學名詞
allowance 津貼
學術名詞
管理學名詞-會計學
allowance 備抵
學術名詞
管理學名詞
allowance 津貼
學術名詞
管理學名詞
allowance 寬放
學術名詞
管理學名詞
allowance 折讓;津貼
學術名詞
測量學
allowance 容許值;公差;容許差
學術名詞
教育學
allowance 教師職務加給
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
allowance 容許量
學術名詞
計量學名詞
allowance 容差;裕度
學術名詞
造船工程名詞
allowance 裕度;容許[公]差;配賦量
學術名詞
化學工程名詞
allowance 容許量
學術名詞
電力工程
allowance 容差,容許量
學術名詞
土木工程名詞
allowance 預備金
學術名詞
機械工程
allowance 裕度;容差
容許量,容差,津貼 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
食品科技
容許量,容差,津貼 allowance

引用網址: