QRCode

假脈

false nerve

大陸譯名: 假脉
公告日期: 104.11.09
false nerve 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
false nerve 假脈
學術名詞
生物學名詞-植物-兩岸植物學名詞
false nerve 假脈
假脈 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
假脈 false nerve
學術名詞
生物學名詞-植物
假脈 false vein
學術名詞
生物學名詞-植物-兩岸植物學名詞
假脈 false nerve
學術名詞
生物學名詞-植物-兩岸植物學名詞
假脈 false vein

引用網址: