QRCode

(大翼)顳下面

Facies infratemporalis (alæ magnæ)

Facies infratemporalis (alæ magnæ) 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
人體解剖學
Facies infratemporalis (alæ magnæ) (大翼)顳下面
(大翼)顳下面 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
人體解剖學
(大翼)顳下面 Facies infratemporalis (alæ magnæ)

引用網址: